Krediti/Garancije za preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i mlade do 35 godina starosti (SRB)

U toku je konkurs Garancijskog fonda Vojvodine za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeća i mladima do 35 godina starosti koji delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije APV.

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, ženama preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeća i mladima do 35 godina starosti koji delatnost obavljaju manje od tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, boljeg korišćenja postojećih kapaciteta, većeg izvoza, povećanje zaposlenosti, štednja energije, prerada sekundarnih sirovina, supstitucija uvoza, zaštita životne sredine, povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti proizvodnih usluga i proizvodnje.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: 

– žene preduzetnice

– žene osnivači malih preduzeća i

– mladi do 35 godina starosti

koji obavljaju delatnost manje od tri godine čije je poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme namenjene obavljanju poslovne delatnosti.

Garancije će se izdavati na iznos do 100% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 2.000,00 evra do maksimalno 20.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti evra po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje, s tim da za učesnike koji nemaju ni jedan finansijski izveštaj maksimalni iznos kredita je 10 000 evra u dinarskoj protivvrednosti evra po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje.

Rok otplate kredita do 6 godina od dana puštanja kredita u korišćenje. Grejs period do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita. Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje.

Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate.

  • Prevremena otplata 0%
  • Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita
  • Naknada za prevremenu otplatu 0%
  • Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda.

Dokumentacija:

Prijava za konkurs za MSP, zemljoradničke zadruge, preduzetničke radnje 

Metodologija za izradu poslovnog plana za preduzetnice koje posluju do tri godine 

Metodologija za izradu poslovnog plana za preduzetnice koje posluju do tri godine pdf format 

Izjava o povezanim licima 

Neophodna dokumentacija aplikanata 

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor