Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi (SRB)

U toku je konkurs Garancijskog fonda APV za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, garantnog potencijala od 360 miliona dinara.

Finansira se nabavka semenske robe, đubriva, zaštitnih hemijskih sredstava, goriva, stočne hrane, kao i ostalog repromaterijala u poljoprivredi.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

– Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
– Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
– Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;

Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

  • Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

– Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
– Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u evrima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).

Iznos kredita može biti od minimalno 3.000 evra do maksimalno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje ili od minimalno 300.000 dinarai maksimalno 12.000.000 dinara.

Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom.

Rok otplate kredita: do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja u tečaj) sa obavezom izmirenja revolving kredita u iznosu od 70% ukupnog duga u banci, 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu.

Puštanje kredita u korišćenje: vrši se sa računa Banke uz profakture kao kontrole namene, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje; kreditu.

Otplata kredita: u jednakim mesečnim i tromesečnim anuitetima/ratama u dogovoru sa Bankom. Klijent može ugovoriti i revolving opciju kredita. Kredit se odobrava u dinarima ili u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate.

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita.

Naknada za prevremenu otplatu: 0%.

Naknada za monitoring: 0%.

Obavezni instrument obezbeđenja: blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;

 

Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 9.000,00 dinara, na tekući račun Fonda (uključena naknada za korišćenje usluga kreditnog biroa i troškovi obrade zahteva za izdavanje garancije).

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala u iznosu od 360.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:

Prijava za konkurs za MSP, zemljoradničke zadruge, preduzetničke radnje

Prijava za konkurs za fizička lica

Izjava o povezanim licima 

Neophodna dokumentacija aplikanata 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor