Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta(SRB)

Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se zemljište:
za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i
za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.
Uslovi kreditiranja:
iznos kredita: od 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara
primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom(kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen)
rok vraćanja kredita: 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
grejs period: 12 meseci
sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine
anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno
u grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope
obezbeđenje kredita: lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.
Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.
Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Izvor: Subvencije.rs

Foto: Pixabay (pcdazero)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor