Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi u 2019. godini (SRB)

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019. godini predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% do prihvatljivih troškova investicije ,za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bezporeza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.200.000,00 dinara, odnosno 2.500.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.
Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj
ctručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:
Opremanje govedarskih farmi:
boksevi za smeštaj muznih krava,
boksevi za smeštaj tovnih junadi,
podovi za ležišta,
pojilice,
termo pojilice,
električne pastirice,
ventilacija,
muzilice,
sistemi za mužu,
laktofrizi,
kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačnii grupni).
Opremanje svinjarskih farmi:
boksevi za prašenje,
uklještenje,
prostirke, podovi za staje,
grejne ploče,sistem grejanja
boksevi za prasad,
boksevi za tov svinja (sa hranilicom),
oprema za ishranu,
ventilacija.
Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:
pojilice,
termo-pojilice,
električne pastirice,
hranilice,
muzilice,
sistemi za mužu,
laktofrizi.
Opremanje živinarskih farmi:
oprema za ishranu,
pojilice,
linija napajanja,
ventilacija,
paneli za hlađenje,
oprema za grejanje,
oprema za sortiranje jaja,
oprema za pakovanje jaja,
oprema za čuvanje jaja,
oprema za uzgoj i držanje koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja.
Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu
ekstruder,
mlin čekićar,
mešaona,
peletirka,
balirka za seno.
Oprema za izđubravanje
skreperi i separatori,
uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,
pumpe za pražnjenje tankova,
separatori za osoku i tečni stajnjak,
specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka,polutečnog i tečnog stajnjaka,
prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak.
Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja.
Korisnici sredstava
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :
-fizičko lice:
nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
-pravno lice:
privredno društvo
zemljoradnička zadruga
složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Na konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :
manje od 20 goveda
manje od 150 ovaca ili koza
manje od 30 krmača
manje od 100 tovljenika
manje od 4000 brojlera.

Izvor: Subvencije.rs

Foto: Pixabay (analogicus)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor