Javni oglas za prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (SRB)

I PROIZVODI IZMELjAVANjA MERKANTILNE PŠENICE
1.BRAŠNO T -500
KOLIČINA 2.000.000 kg
Skladište Direkcije AIK, Novi Pazar.
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina (“Službeni glasnik RS”, br. 68/2016 i 56/2018).
Pakovanje: natron vreće 25/1 kg neto mase.
2.PŠENIČNO STOČNO BRAŠNO
KOLIČINA: 600.000 kg
Skladište Direkcije: AIK, Novi Pazar.
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje („Službeni list SRJ“ br. 20/2000 i 38/2001 i “Službeni glasnik RS”, br. 4/2010 – dr. pravilnici)
Pakovanje: natron vreće 30 /1 neto mase.
II MESNE KONZERVE
1.JETRENE PAŠTETE
KOLIČINA: 30.000 kg
Pakovanje: limenka egalizovana na 150 gr neto mase i alu folija egalizovana na 75 gr neto mase, upakovane u zbirnu ambalažu-kutiju.
Skladište Direkcije: IM Topola, Bačka Topola, Yuhor Export, Jagodina, Pro-Mes, Novi Bečej, Kać;Odžaci GT
2.MESNI NAREZAK
KOLIČINA: 50.000 kg
Pakovanje: limenka egalizovana na100 gr i 150 gr neto mase, upakovane u zbirnu ambalažu-kutiju.
Skladišta Direkcije: IM Topola, Bačka Topola, Yuhor Export, Jagodina, , PKB Imes, Padinska Skela, IM Neoplanta, Novi Sad, PRO-MES DOO, Novi Bečej, IM Matijević, Novi Sad.; ALF-Promet, Kać
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa („Službeni glasnik RS“, br.104/2014 i 94/2015).
III ŽIVA STOKA
1.TOVNE SVINjE
KOLIČINA: 3.226.000 kg
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (“Službeni list SFRJ” br.2/85; 12/85 i 24/86).
2.TOVNA JUNAD
KOLIČINA: 300.000 kg
Kvalitet:odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2 ; III prerađeno izdanje (“Službeni list SFRJ” , br.21/69 i 55/69).
3.TOVNE OVCE
KOLIČINA 13.700 kg
Kvalitet:odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2 ; III prerađeno izdanje (“Službeni list SFRJ” , br.21/69 i 55/69).
IV MLEKO I PRAHU
1.punomasno mleko u prahu u količini:57.000 kg
2.obrano mleko u prahu u koliini : 47.000
Kvalitet: mleka u prahu u svemu odgovara odredbama važećeg Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura („Službeni glasnik RS“ br. 33/2010, 69/2010, 43/2013 -dr. pravilnik i 34/2014.)
Punomasno mleko u prahu sadrži od 26% do 42%, mlečne masnoće u suvoj materiji po masi, a obrano mleko u prahu sadrži ne više 1,5 % mlečne masnoće u suvoj materiji po masi.
Pakovanje: natron vreće-pakovanje preko 2,5 kg neto mase.
Skladišta Direkcije: PK Zlatibor, Mlekara Pančevo i Master- Milk Blace.
V VINO
1.KVALITETNO NEFLAŠIRANO VINO
KOLIČINA: 237.480 l
Skladišta Direkcije: Vino Župa, Aleksandrovac, Navip, Dobanovci i Tehnoprodukt, Velika Drenova.
Kvalitet: Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino („Službeni list SRJ“ br. 54/99 i 39/2002, „Službeni list SCG“ br. 56/2003 i “Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 26/2015 – dr. pravilnici)
Pakovanje: u rinfuzi.
2.VINO-NEUSLOVNO
KOLIČINA: 4.179 l
Pakovanje: u rinfuzi.
Skladište Direkcije: Navip, Dobanovci.
VI KUHINjSKA SO
1.KUHINjSKA SO
KOLIČINA: 50.000 kg
Kvalitet: odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku ishranu i proizvodnju namirnica („Sl. list SCG“ br.31/2005).
Pakovanje: 50/1 kg neto mase,
Skladište Direkcije Kristal so, Beograd.
2.SO POMETAČINA
KOLIČINA: 100 kg
Skladište Direkcije: Luka Beograd.
Paritet za sve robe: skladište Direkcije
Rok i način plaćanja: AVANS 100% u roku od 20 dana od dana izdavanja predračuna.
Dinamika preuzimanja roba: 15 dana od dana izdavanja pismenog naloga.
Pismena ponuda zainteresovanih preduzeća za kupovinu navedenih roba mora da sadrže sledeće elemente :
-Vrsta i naziv robe;
-Količina robe (kg, l);
-Cena robe (din/kg, din/l ), bez PDV-om
-Ostale pogodnosti koje se nude, a bitno utiču na povoljnost ponude.
Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:
-1 (jednu) solo menicu, blanko potpisanu i overenu,
– menično pismo-ovlašćenje,
-fotokopiju kartona depo potpisa overenu od strane banke i
– dokaz o podnetom Zahtevu za registraciju menica overen od ovlašćene banke („Službeni glasnik RS„ br.56/2011).
-izvod iz registra privrednih subjekata.
Ukoliko ponuđač odustane od zaključenja ugovora, Direkcija ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljene menice u iznosu od 1% vrednosti ponude.
Kriterijum za odlučivanje je najviša ponuđena cena, pod istim ekonomskim uslovima ponuđača.
Javni oglas je otvoren do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.
Rok za dostavljanje ponuda je sreda 06.03.2019. godine do 12 časova. U slučaju da se celokupna ponuđena količina ne proda, i svake naredne srede vršiće se dalja prodaja javnim otvaranjem, do konačne prodaje proizvoda. Komisija će uzimati u razmatranje samo blagovremeno prispele ponude.
Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom:
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, BEOGRAD, ul.Dečanska br.8/a
«PONUDA ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PROIZVODA – NE OTVARATI», kao i punu adresu i telefon ponuđača na poleđini koverte.
Javno otvaranje održaće se u sredu 06.03.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8a, VI sprat kao i svake naredne srede do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.
Nepotpune i neblagovremene ponude, kao i ponude preduzeća koja su u sporu, čiji je tekući račun u blokadi ili imaju finansijski dug prema Direkciji, neće se razmatrati.
Republička direkcija za robne rezerve će doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude na osnovu koje će sa najpovoljnijim ponuđačima zaključiti ugovor o prodaji.
Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od prodaje navedenih proizvoda po ovom oglasu.
Sve informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve – Beograd, ul. Dečanska br.8/a, telefoni: 011-3235-364, 011/3239-058 Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, 021/528-911, 021/526-890, Centar u Novom Sadu.

Izvor: RDRR

Foto: freeimages.com

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor