Ako mladi žele na selo, 500.000 RSD podrške (SRB)

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi
podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača,
njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih
gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.
2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na
teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 250.000.000,00dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od
ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od
1.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama.
Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku
mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu
proizvodnje.
PRILIKOM RAZMATRANjA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLjENA OPREMA PRE DONOŠENjA ODLUKE O
DODELI SREDSTAVA.
3. KORISNICI
Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od
40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog
gazdinstva nakon 01.01.2019. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana
zaključenja ugovora.
Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama
ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od
40 godina, koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i
kao takvi upisati u Registar polj
Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom
mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska
Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”,
br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).
4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa
teritorije AP Vojvodine, odnosno pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice
lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije
mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu
prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
2. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu
od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih
sredstava) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih
gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
3. podnosilac prijave mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada u vlasništu ili zakupu u
periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje
bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu;
4. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u
fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne
hrane u sektoru mleko i meso);
5. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet
godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) –
ukoliko aplicira za Podršku malim pivarama;
6. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2018. godine;
7. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa
jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2018. godine;
8. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po
nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme
biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim
propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
9. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom
sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na
osnovu ranije potpisanih ugovora;
10. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu
člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011,
83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018);
11. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti
upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.
Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet
godina;
12. podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;
13. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli
sredstava.
5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do 22.04.2019. godine.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva;
3. dokaz o vlasništvu parcela na kojima se postavlja oprema ili overena fotokopija ugovora o
zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (zakup počinje od dana podnošenja
zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku
imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi, plastenici, navodnjavanje)
4. dokaz o vlasništvu životinja (matični list ili pasoš za životinje) ukoliko aplicira za
Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za
pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso kao i za nabavku opreme za fiksne ograde i
električne ograde za pašnjake/livade);
5. dokaz o vlasništvu objekta za držanje stoke ili overena fotokopija ugovora o zakupu objekta,
ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (zakup
počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira
za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i
opremanje farmi)
6. dokaz o vlasništvu objekta u kome se vrši prerada ili overena fotokopija ugovora o zakupu
objekta, ukoliko nije vlasnik objekta ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od
momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava– ukoliko aplicira za
Podršku preradi na gazdinstavu ili za Podršku malim pivarama
7. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“)
zaključno sa 2018. godine za podnosioca prijave;
8. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2018. godine za
podnosioca prijave izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave
prebivališta;
9. predračun sa specifikacijom opreme;
10. fotokopija diplome o stečenom obrazovanju podnosioca zahteva;
11. poslovni plan ‒ ekonomska održivost projekta;
12. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62.
Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave).
13. izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 45
dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.
Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 7 i 8,
Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama
o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi
dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Ukoliko je predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost
opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja predračuna.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.
Postupak donošenja odluke je u skladu sa Poslovnikom.
7. POSTUPAK DONOŠENjA ODLUKE
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu
konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Pokrajinskom sekretarijatu i
Pravilnikom o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP
Vojvodine u 2019. godini.
8. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava, nakon što korisnik
bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
 Original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor
(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana izvoda kao i ostale strane izvoda
sa podacima o površinama i životinjama) i:
– Za Podršku preradi na gazdinstvu i Podršku malim pivarama dostavlja se i:
 izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
 potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u
mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni
glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/2018);
Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz
poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih
sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
 zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;
 original račun za nabavku predmetne investicije koji je identičan sa predračunom (sa
datumom nakon potpisivanja ugovora). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne
karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti
isti kao u računu);
 otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim
propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke,
a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može
dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzeti u
razmatranje);
 fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem
kredita;
 fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne
stariju od datuma potpisivanja ugovora);
 Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se i:
 kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve
životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od
registrovanih poljoprivrednih proizvođača),
 original račun i overen spisak sa identifikacionim brojevima
životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od
pravnih lica);
 pedigre;
 fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane
nadležne veterinarske ustanove;
– Za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka kvalitetnih
priplodnih grla kao i opreme za opremanje objekata za uzgoj životinja) dostavlja se i:
 rešenje Uprave za veterinu da je objekat upisan u Registar objekata za uzgoj,
držanje i promet životinja.
– Za Podršku preradi na gazdinstvu (prerada voća i grožđa) dostavlja se i:
 potvrda o upisu u Vinogradarski i Vinarski registar ili
 potvrda o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića
– za Podršku preradi na gazdinstvu (prerada mleka i mesa) dostavlja se i:
 rešenje Uprave za veterinu o upisu u Registar proizvođača malih količina
primarnih proizvoda.
– Za Podršku malim pivarama dostavlja se i:
 potvrda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izvršenom
upisu u Centralni registar objekata sa registarskim brojem.
Nakon realizacije investicije i dostave tražene dokumentacije, Pokrajinski sekretarijat
priprema ugovor o zalozi na osnovu kog korisnik sredstava u Agenciji za privredne registre upisuje
založno pravo na predmetnu investiciju u korist Pokrajinskog sekretarijata.
Pokrajinski sekretarijat putem Sektora za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje
evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe, nalaže Poljoprivrednoj
stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem
izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.
Bespovratna sredstava isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine

Izvor: PSP

Foto: freeimages.com

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor