Suzbijanje korova u usevu soje (SRB)

Uspešnost u suzbijanju korova u usevu soje zavisi od primene agrotehničkih mera kao što su: plodored, blagovremena i kvalitetna obrada zemljišta.

Veliki značaj ima osnovna obrada zemljišta kao što je duboko oranje koje utiče na smanjenje količine semena jednogodišnjih korova i vegetativnih organa za razmnožavanje višegodišnjih korova. Kvalitetno izvedena osnovna obrada kao i predsetvena priprema zemljišta je preduslov za visoku efikasnost drugih mera
u suzbijanju korova. Pravilna primena đubrenja i drugih mera obezbeđuje optimalne uslove za rast soje. Bitan je i pravilan izbor i primena herbicida. Soja je usev koji je osetljiv na prisustvo korova u početnim fazama razvoja (prvih šest nedelja) korovi mogu ometati žetvu, indirektno dovesti do gubitaka prinosa i smanjiti kvalitet semena.
U cilju efikasnog suzbijanja korova treba uvek koristiti deklarisano seme soje, organska đubriva i mašine bez semena korova, potrebno je suzbijati korove u usevu pre nego što prouzrokuju direktne štete i onemogućiti ih da plodonose.

Jedna od mera je i suzbijanje korova na neobradivim površinama u blizini polja da bi se sprečilo njihovo širenje u usevu. Međuredna kultivacija je veoma zastupljena mehanička mera u suzbijanju korova, koja je takođe pogodna za razbijanje pokorice, aeraciju zemljišta, povećanje aktivnosti zemljišne mikroflore i smanjenje gubitaka zemljišne vlage. Odlaganje primene ove mere za nekoliko dana može značajno da umanji
efikasnost mehaničkih mera suzbijanja korova.

Hemijske mere suzbijanje korova u soji

Adekvatan izbor i primena herbicida posle setve a pre nicanja useva, u povoljnim uslovima za njihovo delovanje, obezbeđuje nesmetan rast biljaka soje u prvih 4-6 nedelja. Njihova efikasnost zavisi od: prisutnih korova, vrste i osobina herbicida, primenjene količine, mehaničkog sastava zemljišta (sadržaja humusa, gline, peska), količine i rasporeda padavina, kvaliteta obrade zemljišta, prisustva žetvenih ostataka i dr.

Od herbicida koji se primenjuju posle setve a pre nicanja soje, preporučujemo jednu od sledećih kombinacija na bazi a.m. dimetanamid Frontier super -1-1,4 l/ha+ a.m. metribuzin-Sencor plus 0,35-0,5 l/ha, a.m. s-metolahlor – Dual gold 960-EC,Mont, Basar 1,4-1,5 l/ha + Sencor plus 0,35-0,5 l/ha; Dual gold 960-EC, Mont, Basar 1,4-1,5 l/ha +a.m.metrobromuron Proman 2-2,5 l/ha.Ovaj tretman se primenjuje u cilju suzbijanja semenskih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ukoliko su u usevu soje prisutni travni korovi u velikoj brojnosti kao i višegodišnji travni i širokolisni korovi potrebno je u cilju suzbijanja ovih korova koristiti herbicide posle nicanja soje i korova u kombinaciji sa
međurednim kultiviranjem Višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida i poponac bolje je
suzbijati u predusevima kao što je kukuruz ili na strništu.

Na efikasnost herbicida koji se primenjuju posle nicanja utiču: vrsta korova,faza razvoja, vrsta herbicida, vreme primene, količina herbicida, vreme zadržavanja herbicida na listu, relativna vlažnost, temperatura
vazduha. Korovi se suzbijaju u ranim fazama rasta. Da bi se ostvarilo efikasnije suzbijanje većeg broja korovskih vrsta potrebno je primeniti kombinacije herbicida: (na bazi a.m.bentazon)-Basagran, Savazon, Galbenon-1,5- 2l/ha +(a.m.imazamoks) – Pulsar 40,Passat-0,7-0,8 l/ha, Basagran, Savazon, Galbenon1,5-2l/ha+Pulsar40, Passat-0,6-0,7l/ha+(a.m.tifensulfuron-metil-Harmony, Okvir, Piano 6-8 g/ha). Optimalno vreme suzbijanja korova je kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 lista .Ako u usevu soje ima travnih korova (pirevina,divlji sirak) potrebno je primeniti neki od herbicida kao što su:na bazi a.m.kletodin-Kletox, Rafal i drugi u količini od 1,5-2 l/ha.

Herbicidi za suzbijanje širokolisnih herbicida ne smeju se mešati i zajedno primeniti sa herbicidima za suzbijanje travnih korova već se primenjuju odvojeno zbog boljeg suzbijanja korova i bolje selektivnosti prema soji.
Herbicidi koji se primenjuju posle nicanja soje ne treba primenjivati u uslovima stresa (na t nižim od 15°S i višim od 25°S. Herbicide treba primeniti kasno popodne kada je najbezbednija primena po usev i najbolji su
preduslovi za usvajanje i delovanje herbicida na korove. Međuredno kultiviranje treba da se obavi 10-14 dana posle primene herbicida.

Autor: Savetodavac za zaštitu bilja Dipl.inž. Ljiljana Jeremić, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay (jcesar2015)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor