Posebni uslovi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u stočarskoj proizvodnji (SRB)

Pravilnikom za Meru 1 propisani su posebni uslovi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa koji predviđaju da podnosilac zahteva za IPARD podsticaje u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), kao i da ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata. Za prijavu stočnog fonda i dobijanje HID broja gazdinstva u registru koji vodi Uprava za veterinu
neophodno je da na gazdinstvu postoje odgovarajuće životinje. Ovaj HID broj gazdinstva sa odgovarajućom vrstom i brojem životinja prijavljuje se zatim i u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Potreban kapacitet gazdinstva je do od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.

U skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, nadležni organ rešenjem utvrđuje kapacitet objekta.

U slučaju da se radi o tovnim grlima čiji broj se menja u toku godine, za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa potrebno je da podnosilac zahteva ima objekat navedenog kapaciteta odgovarajuće vrste životinja. U trenutku kontrole zahteva na licu mesta kapacitet ovog objekta ne mora biti popunjen, s tim da se broj grla u navedenom objektu u toku godine proverava i uvidom u odgovarajuće isprave o kretanju životinja i službene evidencije nadležnih veterinarskih organa

Ovde treba napomenuti da je za razliku od navedenih posebnih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa, u sektoru mleka propisan samo uslov u pogledu broja  mlečnih krava bez obzira na kapacitet objekta, što konkretno znači da podnosilac zahteva u svakom trenutku tokom postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mleka mora da ima propisan broj mlečnih krava, što iznosi minimum 20 grla mlečnih krava.

U skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivredno gazdinstvo odgovara za tačnost podataka prijavljenih u Registar poljoprivrednih gazdinstava. U ovaj registar se ne upisuje planirana već samo stvarna proizvodnja, a ukoliko tokom godine dođe do promene faktičkog stanja odgovorno lice poljoprivrednog gazdinstva je dužno da svaku promenu prijavi u roku od 30 dana od dana nastanka promene. Ukoliko se utvrdi da poljoprivredno gazdinstvo nije prijavilo promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava na propisan način, odnosno da je prijavilo netačne podatke u zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje, pokreće se postupak za vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu a svi zahtevi za podsticaje, uključujući IPARD podsticaje, se odbijaju.

Autor: dipl.inž Bojana Nešić, PSSS Užice

Foto: Freeimages

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor