Do 1. jula otvoren konkurs za nabavku opreme za navodnjavanje (SRB)

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 175.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2019. godini može da ostvari:
1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2) Naučnoistraživačka organizacija,
3) Ustanova,
4) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa
zakonom kojim se uređuje računovodstvo,
5) Preduzetnik,
6) Zemljoradnička zadruga.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.

Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi je 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave na konkurs obavezno podnosi:
1. Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;
2. Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2019. godini, koji glasi isključivo
i samo na podnosioca prijave;
3. Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:
a) potvrdu o izvršenom nalogu za prenos overena od strane poslovne banke kod
bezgotovinskog plaćanja ili,
b) nalog za uplatu overen od strane banke na kojem je naznačeni uplatilac isključivo
podnosilac prijave i navedeno je njegovo ime i prezime odnosno naziv sa fiskalnim isečkom
ili,
v) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;
4. Otpremnica potpisana od strane podnosioca prijave;
5. Garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno overena i potpisana izjava prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;
6. Izjava poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i da neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu;
7. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave;

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 1) do 7) se dostavlja u originalu ili se dostavljaju overene fotokopije ovih dokumenata u skladu sa zakonom.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog konkursa predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:
– pumpe, agregata za pumpu ( na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje, za izgradnju bunara:
bunarska cev, filterska bunarska cev.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 1.07.2019. godine.

Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac Prijave sa propisanom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede– Upravi za poljoprivredno zemljište, na adresu Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom „Prijava na konkurs za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2019. godini“. Informacije u vezi sa podnošenjem Prijave na konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 – 12:00 časova na telefone 011/ 3281 – 521, 011/ 3348-046 i 011/
3282-039.

Autor: Mr Anka Kačarević, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay (ra_na1812)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor