Faze tova junadi (SRB)

Dosadašnja organizacija tova junadi u Srbiji se ocenjuje nepovoljno zbog prihvaćene prakse da se izvodi u tri faze. Ovde se radi o tovu simentalskih grla, koja čine većinu tovne junadi.

U prvoj fazi koja se odvija na gazdinstvu, telad se napaja mlekom ili zamenom za mleko, uz prihranu koncetratom i senom do postizanja mase od 120 do 150 kg tada se ostvaruje dnevni prirast preko 1000 grama. Druga faza predstavlja predtov, obavlja se u tovilištima privatnih vlasnika koji otkupljuju telad i hrane ih do težine od 200 do 250 kg. Za ishranu se upotrebljava kukuruzna silaža, seno i koncetrovane smeše. U trećoj fazi ova grla se prodaju velikim tovilištima, gde završavaju sa masom od 400-550 kg, kod muških i 360-420 kg, kod ženskih grla.

Tov teladi – U našoj zemlji nije praktikovan tov teladi za potrebe domaćeg tržišta i izvoza. Država je svojim zakonskim propisima uvek zabranjivala klanje teladi kako zbog očuvanja, tako i zbog povećanja fonda goveda, ali u nekim zemljama zapadne Evrope, tov teladi ima veću tradiciju. Tov teladi podrazumeva intezivnu ishranu, pošto se teži većim završnim masama i stepenu utovljenosti. U zavisnosti od sistema držanja krava, telad je moguće toviti napajanjem normalnim količinama mleka i zamene za mleko ili sisanjem u sistemu krava dojilja i prihranom koncetratom i senom.
Tov mladih bikova – Bičići se najčešće tove u staji intezivno, a za ishranu se koristi silaža kukuruza i smeša koncetrata. Visoka norma ishrane se primenjuje sve do uzrasta oko 14 meseci, da bi obuhvatio period visokog porasta mišića najkvalitetnijih partija: buta, slabina, leđa, filea i plećke. Bičići u odnosu na junice u tovu postižu visok kapacitet rasta i visoke dnevne priraste, bolju ekonomičnost ishrane i utovljenost, a pri klanju bolji randman i trup s manjim sadržajem masti. S obzirom na to da u tovu muška grla čine većinu (oko 70 %) ona
su značajna kategorija u proizvodnji mlade junetine.
Tov junica – Ženska telad koja nisu potrebna za priplod stavljaju se u tov, u poređenju sa tovnim bičićima meso junica je nežnije i s boljom mramornošću. U jednakim uslovima držanja, nege i ishrane, u odnosu na mlade bikove, tov junica ima sledeće nedostatke: niži dnevni prirast za 20 do 30 %, nižu završnu težinu
u tovu, ranije postizanje stanje utovljenosti, veći potrebe u hranom za kilogram prirasta, manji randman klanja i manju ekonomičnost u proizvodnji. Ženska grla imaju određene prednosti u tovu, pre svega dobro iskorišćavanje kabaste hrane, naročito paše i tako manje potrebe za koncetratom, lakše negovanje posebno
starijih grla, moguće jedno teljenje a nakon toga prodaja za klanje.
„Bejbi bif“ – Proizvodnja ove kategorije nije specifična za pojedine rase, praktično sve srednje intezivne i intezivne tovne rase, kao i njihovi melezi mogu se koristiti u te svrhe. Ova proizvodnja je povezana s direktnom prodajom goveđeg mesa na farmi i predstavlja finansijski interesantan artikal, pre svega u uzgoju u sistemu krava-tele. Takođe, daje mogućnost za bolje korišćenje mladih ženskih grla u proizvodnji mesa.

Ova proizvodnja je povezana s direktnom prodajom goveđeg mesa na farmi i predstavlja finansijsko interesantan artikal, pre svega u okviru uzgoja u sistemu krava-tele, takođe daje mogućnost za bolje korišćenje ženskih grla u proizvodnji mesa.

Kastrati – Kastrati su muška telad u uzrastu 4 do 5 mesci ili težine 120 do 170 kg telesne mase. Sam tov kastriranih grla nije ekonomski opravdan, osim ako se ne plaća više od tovnih bičića. Intezivni tov kastrata, isključivo u stajskom držanju, smatra se neopravdanim. U istim uslovima ishrane, kastrati u poređenju sa mladim tovnim bikovima ostvaruju oko 20 % niže dnevne priraste. Kada se veći deo njihovog prirasta obezbeđuje koncetratom, tada raste učešće masnog tkiva u njihovom trupu. Zbog toga se često praktikuje kombinovan tov na dobroj paši da bi se postigao dnevni prirast oko 800 grama. Ovim prirastom se teži kada se klanje kastrata planira u uzrastu od 18 do 20 meseci

Autor: savetodavac za stočarstvo, dipl.inž. Dragan Jakovljević

Foto: Pixabay (VIVIANE6276)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor